تماشای ویدئو وداع حضرت ابوالفضل زینب،هیئت حضرت ابوالفضل نوش آباد از آی-ویدئو

مجمع تعزیه خوانی هیئت حضرت ابوالفضل(ع)شهر محرم ایران نوش آباد کاشان .که با برپائی مراسم های مذهبی در مناسبتهای مذهبی از زبان زده خاص و عام در کشور معروف شده است هیئت حضرت ابوالفضل شهر نوش آباد اصفهان
19 اردیبهشت 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط