تماشای ویدئو موزیک تعزیه خوانی هیئت حضرت ابوالفضل نوش آباد از آی-ویدئو

گروه موزیک تعزیه خوانی هیئت حضرت ابوالفضل شهر نوش آباد در ایام فاطمیه با هنرنمائی آقایان عباس صالحی و عباس لنکرانی . مجمع تعزیه خوانی هیئت محترم خضرت ابوالفضل(ع)شهر نوش آباد
6 فروردین 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط