تماشای ویدئو تعزیه ابوالفضل صدا زدن شمر،هیئت ابوالفضل نوش آباد از آی-ویدئو

هیئت حضرت ابوالفضل نوش آباد تعزیه حضرت ابوالفضل قسمت آوردن امان توسط شمر برای حضرت ابوالفضل و فریاد زدن شمر بسیار زیباست توسط علی امینی مجمع تعزیه خوانی هیئت حضرت ابوالفضل (ع)
12 اردیبهشت 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط