تماشای ویدئو مجمع تعزیه خوانی هیئت حسینی نوش آباد از آی-ویدئو

مجمع تعزیه خوانی هیئت حسینی نوش اباد هر سال در ایام ماه صفر دهه دوم به مدت ده شب برنامه تعزیه خوانی در مرکز این هیئت برگزار می کند
24 آذر 1393
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط