تماشای ویدئو تعزیه علی اکبر پیش خوانی تعزیه علی اکبر،نوش آباد از آی-ویدئو

مجمع تعزیه خوانی هیات حضرت ابالفضل نوش آباد در ایام فاطمیه مجالس تعزیه به پا می کند پیش خوانی تعزیه حضرت علی اکبر (ع)حسن برکتی پور
19 اردیبهشت 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط