تماشای ویدئو واکسن کرونا پیش خرید وزارت بهداشت ایران؟ آیا فراخوان واردات واکسن واقعیه؟ از آی-ویدئو

واردات و پیش خرید واکسن کرونا از تقاضاهای کادر درمان و تعداد زیادیه از مردم بود و خوشبختانه وزارت بهداشت فراخوان داده و از تمام شرکتها در حوزه تولید و واردات واکسن کرونا دعوت کرده تا مدارک به وزارت بهداشت بفرستند و نکته امیدبخش اینه که تا مهر ماه اولین واکسن کرونا هم وارد بازار جهانی میشه
16 مرداد 1399
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط