تماشای ویدئو جدال فراری 599 GTO فراری F12 برلینتا از آی-ویدئو

فراری F12 داری 730 اسب بخار قدرت در 8500 دور و 509 lb.ft گشتاور را در 6000 دور تولید میکند در نتیجه: F12 در 3.1 ثانیه به 100 کیلومتر بر ساعت میرسد اگرچه تست های اخیر به ما نشان میدهند که در 2.8 ثانیه هم میتواند به این سرعت برسد.تاپ اسپید آن معادل 340 کیلومتر بر ساعت است.این فراری از 559 GTO کوچکتر است اما وزنش کمی از آن بیشتر است.ما 559 GTO چیزی حدود 661 اسب بخار در 8250 دور با 460LB.FT گشتاور در 6500 دور تولید میکند.این خودرو 0 تا 100 را در 3.35 ثانیه میپیماید و تاپ اسپیدش 335 کیلومتر است
25 بهمن 1392
آی-ویدئو