تماشای ویدئو فراری F12 برلینتا از آی-ویدئو

قویترین و سریعترین فراری تاریخ. مشخصات و توضیحات بیشتر در سایت پدال www.pedal.ir
11 اسفند 1390
آی-ویدئو