تماشای ویدئو درگ فراری 599 GTO فراری 458 ایتالیا از آی-ویدئو

هر دو خودرو بدون تیونینگ هستن
12 اردیبهشت 1393
آی-ویدئو