تماشای ویدئو وداع سوزناک گریه خیز حضرت ابالفضلعبا سیکنه.وب محرم نوش آباد،کربلا از آی-ویدئو

تعزیه حضرت ابالفضل العباس با حضور اساتید نامی ومعروف کشوری در شهر محرم ایران نوش آبادمرکز هیات ابالفضل نوش آباد
19 فروردین 1392
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط