تماشای ویدئو مسلمانان پیشگامان علم کروی بودن زمین جاذبه ... از آی-ویدئو

مسلمانان پیشگامان علم ( ابوریحان بیرونی 800 سال قبل از گالیله ، کروی بودن زمین و چرخش آن به دور خورشید را کشف کرده بوده است و همچنین قبل از اسحاق نیوتن جاذبه زمین را کشف کرده بوده است ، ابن عازم دانشمند مسلمان دیگری است که در قرن نهم از کروی بودن زمین صحبت کرده است و همچنین دانشمندان دیگر مسلمانی هستند که کشفیاتی در مورد سیستم گردش خون و اختراعات تجهیزات پزشکی و ... داشته اند )
4 مرداد 1395
آی-ویدئو