تماشای ویدئو تعدد مشرق مغرب ، کروی بودن حرکت زمین ، معجزه علمی قرآن از آی-ویدئو

تعدد مشرق و مغرب ، کروی بودن و حرکت زمین
20 تیر 1396
آی-ویدئو