تماشای ویدئو مسلمانان پیشگامان علم جراحی سزارین بخیه ... از آی-ویدئو

مسلمانان پیشگامان علم ( جراحی و سزارین و امکان بخیه با روده گربه و همچنین یک کتاب 1500 صفحه ای پزشکی که 500 در اروپا مورد استفاده قرار گرفته از دستاوردهای الزهراوی بوده است ) گوشه ای از اختراعات و اکتشافات مسلمانان
5 مرداد 1395
آی-ویدئو