تماشای ویدئو گفت وگو امیر برکت مومنی مدیر عامل شرکت خوشنام خراسان از آی-ویدئو

وضعیت تولید و صنعت ما در مقایسه با کشورهای مشابه اروپایی و آسیایی خوب نیست .اگر خلاقیت جوانان ما مدیریت می شد قطعا تولید و صنعت می توانست بهتراز این باشد
18 اسفند 1398
آی-ویدئو