تماشای ویدئو گفت وگو دکتر کاظمیان مدیر عامل عامل بوم گردی ارگ اردکان از آی-ویدئو

فلسفه وجودی وجودی اقامتگاه این است که به آن بوم وکسی که آنجا می رود کمک کند تا با آن آشنا شود
25 اسفند 1398
آی-ویدئو