تماشای ویدئو گفت وگو خلیل محمد زاده مدیر عامل شرکت آریا بارون از آی-ویدئو

ما باید خشنودباشیم ولی راضی نباشیم مادامی که راضی شویم تلاش کم می شود
18 اسفند 1398
آی-ویدئو