تماشای ویدئو تعزیه نوش آباد تعزیه حضرت فاطمه قسمت کفن دادن به زینب از آی-ویدئو

هیئت حضرت ابوالفضل نوش آباد هر سال در ایام فاطمیه مراسم تعزیه خوانی در حسینه اعظم مرکز هیئت حضرت ابوالفضل با حضور اساتید برجسته تعزیه کشور برگزار می کند
28 اردیبهشت 1394
آی-ویدئو