تماشای ویدئو تعزیه میدانی غریبانه ترین واشک آورترین تعزیه،نوش آباد از آی-ویدئو

اولین برگزار کنندگان تعزیه میدانی در کشور شهر نوش آباد بود که سنتی دیرین می باشد .که هر سال در یازدهم و دوازدهم محرم آنجام میشود. این تعزیه روز دوازدهم محرم هیئت ابوالفضل شهر نوش آباد
10 اسفند 1393
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط