تماشای ویدئو گفت وگو فرهاد سحرخیز مدیرعامل گروه سحرخیز از آی-ویدئو

بعد از معرفی کافی کالایمان به عنوان یک کالای ایرانی برندی اسپانیایی انتخاب شد که معنای آن زعفران سحرخیز است
25 اسفند 1398
آی-ویدئو