تماشای ویدئو احمد نجفی درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت از آی-ویدئو

این اقدام او در اعتراض به وضعیت نمایش فیلمش صورت گرفته است. https://jidi.ir/?p=11109
7 اسفند 1396
آی-ویدئو