تماشای ویدئو چرا احمد نجفی درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت؟ از آی-ویدئو

توضیحات احمد نجفی در خصوص گل گرفتن درِ شورای صنفی نمایش
7 اسفند 1396
آی-ویدئو