تماشای ویدئو خوشاشیراز اجرای سید علی ضیا از آی-ویدئو

خوشاشیراز 1مرداد 95 با اجرای علی ضیا با حضور ارشا اقدسی پوریا شکیبایی و امیرعباس گلاب
1 مرداد 1395
آی-ویدئو