تماشای ویدئو به بهانه خداحافظی بوفون تیم ملی ایتالیا از آی-ویدئو

به بهانه خداحافظی بوفون از تیم ملی ایتالیا با حذف ایتالیا از جام جهانی و خدافظی بوفون از تیم ملی ایتالیا به همراه کیلینی -بارزللی -ده روسی تنها باقی مانده نسل طلایی ایتالیا 2006 تنها بونوچی باقی مانده است و این یعنی پایان یک حماسه -پایان تمام عشق -پایان کاتاناچیو برای همیشه www.bellafootball.ir
24 آبان 1396
آی-ویدئو