تماشای ویدئو با پاسپورت افغانی به 23 کشور بدون ویزا سفر کنید 20172018 از آی-ویدئو

ویب سایت "پاسپورت اندکس" گزارشی را منتشر کرده که پاسپورت افغانستان در میان 94 کشور جهان جای آخری را دارد و شهروندان این کشور به 23 کشور دنیا می توانند بدون ویزه سفر کنند. در این گزارش فهرست کشورهایی که افغانها می توانند بدون پاسپورت سفر کنند گنجانده شده است و بر بنیاد گزارش این ویب سایت، افغانها پس از رسیدن به کشورها مبدا، از مرز می توانند ویزه دریافت کنند. بربناد اصول مهاجرت و دیپلوماسی، شهروندان کشوری که بخواهد به مبدا سفر کنند، باید در کشور خود از طریق سفارتی که کشور مبدا در آنجا دارد ویز
14 شهریور 1396
آی-ویدئو