تماشای ویدئو مدل زمین کروی اشتباه است اثبات محاسبات ریاضی از آی-ویدئو

کلیپ ها و مستندات بسیاری موجود است که به مدل زمین کروی ایراد گرفته اند. این کلیپ توسط ما ادیت، ساخته و ترجمه شده و یکی از کلیپ های نقد زمین کروی است.
11 مهر 1395
آی-ویدئو