تماشای ویدئو زمین تخت است اثبات تخت بودن زمین از آی-ویدئو

زمین را با لنز های فیش آی به شما کروی نشان میدهند!
22 بهمن 1394
آی-ویدئو