تماشای ویدئو چرا افراد فقیر، فقیر می مانند؟ از آی-ویدئو

همیشه بیشتر کار کردن برابر با درآمد بیشتر نیست GoodCo.ir
12 اردیبهشت 1394
آی-ویدئو