تماشای ویدئو تولید ماسک گان در باغ موزه دفاع مقدس باغ موزه دفاع مقدس از آی-ویدئو

تولید ماسک و گان در باغ موزه دفاع مقدس خرمشهر در کارگاه تولید ماسک و گان باغ موزه دفاع مقدس خرمشهر روزانه دوهزار ماسک بهداشتی با نظارت دانشگاه علوم پزشکی تهیه و میان داروخانه ها توزیع می شود.
15 اردیبهشت 1399
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط