تماشای ویدئو مهاجرت طریق خانواده یا رابطه خویشاوندی به دانمارکقسمت اول از آی-ویدئو

برای پیوستن اعضای خانواده، فرد دارای اقامت دانمارک باید دارای مجوز اقامت در اروپا باشد و اقامت اروپا را قبلا اخذ کرده باشد، از نظر مالی توانایی اداره زندگی خود و اعضای خانواده اش را داشته باشد و بدون کمک دولت اروپا زندگی خود را اداره کند و مدارک کافی و واقعی مبنی بر رابطه خانوادگی بین او و اعضای خانواده اش نیز وجود داشته باشد. برای دیدن ادامه ویدئو به قسمت زیر مراجعه کنید: https://www.wikigeram.com/migration/Denmark
21 دی 1398
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط