تماشای ویدئو چه ثروتمند چه فقیر هممون جامون اینجاس از آی-ویدئو

انقد خودتو نکش که:وااای بابام مدیر عامل شرکته میالیاردر هستیم لباسای جورواجوری میپوشم هرروز تو خارجیم!!خونمون ویلایی هس استخر هم داره!!هزاتا واحد داریم اجاره دادیم!!آخرش به قبری که کوچک تر از خودت هس میزارن!!2متر کفن 2متر مکعب زمین رو برات زیاد میبینن!!
19 آبان 1393
آی-ویدئو