تماشای ویدئو یادمرحوم حاج صمد لیثی گرامیباد از آی-ویدئو

یادی از مداح با اخلاص متواضع و مودب آستان سید الشهدا(ع). گزیده تشیع جنازه آن مرحوم و مصاحبه با آقای سلطانی مجری صداو سیما
24 مهر 1393
آی-ویدئو