تماشای ویدئو وابسته کردن غذای مردم به واردات نتیجه تشکیل وزارت بازرگانی از آی-ویدئو

طرح تشکیل وزارت بازرگانی، یعنی غذای مردم را به جای تولید داخل با واردات تامین کنیم و خود را مستقیما در برابر گلوله های تحریم آمریکا قرار دهیم، کاری که چین برعکس آن را انجام داد و در جنگ تجاری با آمریکا پیروز شد.
27 اردیبهشت 1398
آی-ویدئو