تماشای ویدئو آزمایش موشک مافوق صوت «کینژال» توسط نیروی هوایی روسیه از آی-ویدئو

20 اسفند 1396
آی-ویدئو