تماشای ویدئو درگ 2017 فراری F12 فراری 488 از آی-ویدئو

فراری 488 لانچ کنترل انجام داد ولی فراری F 12 بدون لانج حرکت کرد ولی درکل فراری 488 این درگ را برد
9 آذر 1395
آی-ویدئو