تماشای ویدئو پادکست سالروز تخریب بارگاه ائمۀ بقیعع صدای داکتر سالم خادمی فارسی دری از آی-ویدئو

در جهان هم‌شأن و همتایی کجا دارد بقیع؟ / چون که یکجا چار محبوب خدا دارد بقیع نور چشمان رسول و پور دل‌بند بتول / صادق و سجاد و باقر، مجتبی دارد بقیع خلق شد عالم ز یُمن خلقت آل‌عبا / یک تن از پنج‌تن آل‌عبا دارد بقیع همدم دل‌دادگان و محرم محراب راز / هست زین‌العابدین، بنگر چه‌ها دارد بقیع حاصل آیات قرآن، باقرِ علم رسول / وارث فضل و کمال انبیا دارد بقیع صادق آل‌محمد، ناشر احکام حق / دین و دانش را رئیس و پیشوا دارد بقیع در نظر آید زمین بر چرخ سنگینی کند / بس که خاکش گوهر سنگین‌بها دارد بقیع گرچه تاریک است، در ظا
19 اردیبهشت 1401
آی-ویدئو