تماشای ویدئو شش آپشن جالب پراید از آی-ویدئو

۱.پسورد گذاشتن روی ماشین درصورت وارد نکردن رمز صحیح به هیچ عنوان قادر به روشن کردن ماشین نخواهید بود ۲.حذف سویچ استارت وگذاشتن دکمه که قابلیت روشن وخاموش کردن خودرو و برق باطری (چراغ پشت امپر) دارد ۳. نمایشگر عدد دنده بر روی خود دنده و صفحه کیلومتر که دنده مورد نمایش خواهد ودرصورتی که دنده در حالت خلاص نباشد اجازه استارت زدن را نخواهد داد ۴.نمایشگرباز بودن شیشه بر روی صفحه کیلومترو دانستن باز بودن شیشه جهت استفاده از کولر یا دزدگیر ۵.نمایشگر باز بودن درب خودرو بر روی صفحه کیلومتر ودانستن کدوم درب خودرو دقیق
28 دی 1400
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط