تماشای ویدئو دریافت اقامت اسپانیا برای متمولین اقامت اروپا از آی-ویدئو

در این روش متقاضیان باید برای دریافت اقامت اسپانیا با توسل به یکی از دو روش زیر دولت اسپانیا را قانع کند که افراد متمولی هستند و می تواند با درآمدی که در کشور مبداء خود و یا هر کشور ثالث دیگری دارند تا هر زمان که در اسپانیا زندگی کند هزینه های زندگی خود و خانواده خود را تامین کند .
16 فروردین 1395
آی-ویدئو