تماشای ویدئو حضور در برنامه یکِ یک از آی-ویدئو

سلام. در اواخر سال 94 برنامه یکِ یک با اجرای جناب آقای علی ضیا مسابقه ای برگزار کرد که در بخش گزارشگری حقیر اول شدم. و این بخش حضور من در برنامس.
12 فروردین 1395
آی-ویدئو