تماشای ویدئو ترانه حافظ شیراز صدای آقای علی آبادیان شیراز از آی-ویدئو

اجرای ترانه حافظ شیراز توسط جناب علی آبادیان در برنامه کاشانه مهر شبکه قارس.
21 مهر 1400
آی-ویدئو