تماشای ویدئو صدور کارت های اعتباری خرید برای مستمری بگیران از آی-ویدئو

رادیو ایران - 10 دی 94- 14:00| صدور کارت اعتباری خرید کالا برای بازنشستگان و مستمری بگیران وزارت رفاه و تامین اجتماعی آغاز شد.
10 دی 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط