تماشای ویدئو قهرمانی آل بندر دور 6 هفته 2 پنج شنبه فصل تابستان بندرترکمن 1400 از آی-ویدئو

اسب آل بندر با چابکسواری عبدالحلیم قبادی و مالکیت شادروان عبدالجبارکمی توانست در دور 6 هفته 2 - پنج شنبه فصل تابستان بندرترکمن 1400، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های دوست بابا و سلما به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
13 خرداد 1400
آی-ویدئو