تماشای ویدئو معرفی کتاب «چشمهایش» بزرگ علوی از آی-ویدئو

چشم‌هاى تو مرا به این روز انداخت. این نگاه تو کار مرا به اینجا کشانده... در این ویدئو به سراغ کتاب «چشم‌هایش» خواهیم رفت...
13 اردیبهشت 1400
آی-ویدئو