تماشای ویدئو به توصیه پدرم وارد کار تجارت چای شدم از آی-ویدئو

حمید رضا موثقی تاجر و مسئول اتحادیه تولید کنندگان ، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور در گفتگویی با بی تیتر از نظر خود راجع به مسابقه میدون و تغییر مسیر خود تا موفقیت فعلی میگوید.
12 اردیبهشت 1400
آی-ویدئو