تماشای ویدئو ترانه شادوطنزبا لهجه شیرازی به نام شرتی شپکی.میدونین یعنی چی؟ شیراز از آی-ویدئو

اجرای ترانه ای طنز با لهجه شیرازی در برنامه کاشانه مهر شبکه فارس.
18 فروردین 1400
آی-ویدئو