تماشای ویدئو علامت های حسودی همراه درمان از آی-ویدئو

حسد آرزوی از بین رفتن نعمت از کسی است که سزاوار داشتن آن نعمت است در حالی که غبطه آرزوی داشتن امکانات و نعمتهای خدادادی است بدون آن که آرزوی از بین رفتن نعمت را از افراد دیگر داشته باشد
16 فروردین 1400
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط