تماشای ویدئو دیرین دیرین استعداد یابی از آی-ویدئو

این قسمت: استعداد یابی انسانهای اولیه استعداد های زیادی داشتند که در مسابقات استعداد یابی بروز می دادند. به چمد نمونه از بروز داده شده های آن ها توجه کنید: www.dirindirin.ir
4 مرداد 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط