تماشای ویدئو ما مهدی عج را نمی خواهیم ما پورشه می خواهیم ویژه از آی-ویدئو

آرمان را از جامعه بگیرید چیزی از انسان باقی نمی ماند.انسان بدون آرمان حیوانی است که تنها کالبد انسانی را پوشیده است ولی از انسانیت خبری نیست.
22 تیر 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط