تماشای ویدئو رمضانی عطر دعا طعم خوراکیها در مصر از آی-ویدئو

مردم مصر هم مانند همه مسلمانهای دنیا با احساس شادمانی، معنویت و میل به پاسداری از سنتها به استقبال ماه رمضان می روند. در آغاز این ماه کمتر پیش می آید که شما خانه و خیابانی را در قاهره پایتخت مصر بیابید که با چراغهای روشن تزیین نشده باشد. پرچمهای سنتی برافراشته و فانوسهای آویزان بر خانه و مغازه ها، بیانگر فرا رسیدن ماه رمضان هستند.
30 خرداد 1394
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط