تماشای ویدئو ضربه نت مورب بدمینتون از آی-ویدئو

این کلیپ به زبان انگلیسی می باشد. ضربه نت مورب بدمینتون، یکی از ضربات کنترل شده بسیار نرم و حساب شده در ورزش بدمینتون می باشد این ضربه از منطقه جلویی زمین به منطقه جلویی زمین حریف زده می شود این ضربه اگر از قسمت فورهند زمین خودی زده شود به قسمت فورهند زمین حریف می رود و اگر از قسمت بک هند، به بک هند زمین حریف می رود.
25 اسفند 1393
آی-ویدئو
ویدئو های مرتبط