تماشای ویدئو طنزاجتماعی گَپ شُووو از آی-ویدئو

در این قسمت سعی کردیم به مسائل پیش آمده در هفته با تحلیل طنز نگاه کنیم.
20 اردیبهشت 1399
آی-ویدئو